مصر بعد از شکست مذاکرات بر سر آب نیل، اتیوپی را تهدید کرد - اخبار جدید