نخستین تصویر کامل از سانتریفیوژ پیشرفته IR-9 ایرانی - اخبار جدید