شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز ۵۵۶ هزار نفر عبور کرد - اخبار جدید