صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را ارتقا داد - اخبار جدید