فوت ۱۱۰۳ آمریکایی در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر کرونا - اخبار جدید