کلوپ: به داور گفتم که در مورد مانه تصمیمی ناعادلانه گرفت/ به اندازه کافی خوب نبودیم - اخبار جدید