عمل جراحی پروستات اشرف غنی با موفقیت انجام شد - اخبار جدید