سئول از احتمال آزادسازی کشتی توقیفی از سوی ایران استقبال کرد - اخبار جدید