برنامه همکاری میان وزارت خارجه ایران و قزاقستان امضا شد - اخبار جدید