راه اندازی مرکز نوآوری مدیریت بحران در تهران/ایجاد دانشگاه آماده در دستور کار مدیریت بحران - اخبار جدید