نخستین شناور دروگر سنبل آبی توسط وزارت دفاع رونمایی شد - اخبار جدید