اولویت‌های پلیس ویژه در سال جدید؛ از مقابله با تهدیدات تا کمک به تولید و رفع موانع - اخبار جدید