توافق کره جنوبی و کمیته نظامی اروپا برای تقویت روابط امنیتی - اخبار جدید