۶ هزار و ۲۳۶ کیلوگرم فرآورده خام دامی در استان مرکزی معدوم شد - اخبار جدید