بیانیه العامری همزمان با آغاز مذاکرات استراتژیک بغداد و واشنگتن - اخبار جدید