وقوع انفجار در مسیر کاروان آمریکا در عراق - اخبار جدید