فدراسیون فوتبال پاکستان برای دومین بار تعلیق شد - اخبار جدید