صحنه حمله جسورانه اردک به ببر وحشی / فیلم - اخبار جدید