تنها راه بازگشت آمریکا به توافق، انطباق کامل و رفع موثر تمام تحریم‌هاست - اخبار جدید