پلیس آمریکا بدون مجوز از فناوری شناسایی صورت استفاده می کند - اخبار جدید