معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان از پلمب ۹۹ واحد صنفی متخلف خبر داد - اخبار جدید