انتشار کتاب سفید تجربه چین در فقرزدایی بشر - اخبار جدید