برخی می‌خواهند مرگ‌ مردم را ابزار سیاسی خود کنند - اخبار جدید