غربالگری بیش از ۱۱۸ هزار نفر در مرزهای رسمی کشور - اخبار جدید