داوران نهمین دوسالانه ملی نقاشی معرفی شدند - اخبار جدید