سفر خارجی برخی ایرانیان برای تزریق واکسن کرونا - اخبار جدید