ساماندهی انبارهای اموال تملیکی کلید خورد - اخبار جدید