درخواست بیش از ۷۰ نماینده کنگره درباره یمن - اخبار جدید