پروازهای ترکیه، تجاری و اقتصادی است نه گردشگری - اخبار جدید