اردوی مشترک شمشیربازان ایران با تُرک ها - اخبار جدید