همراهان بیمار پزشک اورژانس را چنان زدند که بیهوش شد - اخبار جدید