فارس۲۴| از جزئیات تعطیلی مشاغل تا مذاکرات وین - اخبار جدید