توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره توافق ایران و چین - اخبار جدید