پایتخت باید تعطیل شود/ بیماران کرونایی در انتظار تخت خالی - اخبار جدید