اینتر ۲-۰ ساسولو؛ یک برد دیگر با گلزنان تکراری - اخبار جدید