شاه اردن: به هیچ قیمتی دست از دفاع از فلسطین و مقدسات آن نمی‌کشیم - اخبار جدید