بایدن برنامه‌ای برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین دارد؟ - اخبار جدید