تولید مودم داخلی کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد - اخبار جدید