اگر پرسپولیسی ها بعد از بازی با نساجی کرونا بگیرند چه کسی مسئول است ؟ - اخبار جدید