ضرر واحدهای صنفی اجاره ای در صورت تعطیلی + فیلم - اخبار جدید