پروژه دیوار مرزی ترامپ در دولت بایدن ادامه می یابد - اخبار جدید