تجار از ارسال محموله‌های تجاری به دوغارون خودداری کنند - اخبار جدید