پوچتینو: اینجا سه بار گلزنی دشوار است - اخبار جدید