مجیدی یک جام برای استقلال بیاورد / تیم فکری تاکتیک نداشت - اخبار جدید