آمادگی ایجاد داروخانه در مناطق محروم را داریم - اخبار جدید