گپ و گفتی با یکی از رکوردداران دوران کرونا - اخبار جدید