قیمت گوشی (محدوده ۶میلیون تومان)/ ۱۹فروردین - اخبار جدید