نماینده اسبق کرمانشاه براثر سانحه رانندگی درگذشت - اخبار جدید