مراجعه ۳۲ هزار مراجعه کرونایی به بیمارستان در تهران! - اخبار جدید