بهره‌برداری از طرح‌های دانش بنیان آغاز شد - اخبار جدید